Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind.
Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Ouders kunnen deelnemen aan de tussenschoolse opvang (TSO) als vrijwilliger. Tijdens de grote pauze tussen 11:30-12:30u lopen leerkrachten samen met vrijwilligers buiten en houden toezicht. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de veiligheid tijdens het buitenspelen goed te kunnen waarborgen. De vrijwilligers worden betaald vanuit een vrijwilligersvergoeding. Lijkt dit je leuk om te doen, dan kun je je interesse kenbaar maken bij de administratie.

Medezeggenschapsraad
De MR van De Stapsteen bestaat uit ouders en leerkrachten. Samen behartigen wij de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten en overig personeel van De Stapsteen. In overleg met de directeur wordt de MR geïnformeerd over (beleids)ontwikkelingen binnen de school. De MR geeft advies op actuele thema’s en voor specifieke beslissingen is instemming van de ouder- en/of de personeelsgeleding vereist.

De medezeggenschapsraad hanteert hierbij de volgende visie:

“Als MR maken we verbinding tussen directie, het personeel en de ouders die betrokken zijn bij De Stapsteen. Het doel van deze verbindingen is goed onderwijs voor de kinderen en een goede werkomgeving voor de medewerkers. Wij doen dit door op een positief kritische wijze proactief de beleidsontwikkeling van de school te volgen en de stem van ouders, kinderen en leerkrachten te vertegenwoordigen in overleg met de directie van de school.”

Op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) de gesprekspartner van het college van bestuur.

Vragen? Mail naar: mrstapsteen@swalmenroer.nl

 

Oudergeleding:

Martijn van der Woude (voorzitter)

Judith van den Vossenberg

Christiane Dolman – van der Werf

Marcel Heinemans

 

Personeelsgeleding:

Milou van Pol, secretaris

Henk Rademaekers

Jos Smeets

Willemijn Cartens

 

Oudervereniging
De oudervereniging is net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen de school. In de oudervereniging krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. De oudervereniging zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

  • Mee te denken met de schoolleiding over het te volgen beleid van de school.
  • Feedback te geven aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.
  • De school (gevraagd of ongevraagd) advies te geven.
  • Onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen.
  • Mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen.
  • Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals culturele, sportieve en feestelijke activiteiten, schoolreisjes, schoolkamp en excursies.

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De exacte data hiervan vindt u in de schoolagenda op Isy. Met veel activiteiten zijn we afhankelijk van de hulp die we krijgen. De school en oudervereniging stellen het daarom zeer op prijs als er ouders komen helpen met verschillende activiteiten. De oudervereniging zal in het begin van het schooljaar een brief aan u richten en vragen om zitting te nemen in de verschillende werkgroepen.

Meer informatie, mail naar: orstapsteen@swalmenroer.nl

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?