Oudervereniging

De oudervereniging, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen de school. In de oudervereniging krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. De oudervereniging zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

  • Mee te denken met de schoolleiding over het te volgen beleid van de school.
  • Feedback te geven aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.
  • De school (gevraagd of ongevraagd) advies te geven.
  • Onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen.
  • Mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen.
  • Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals culturele, sportieve en feestelijke activiteiten, schoolreisjes, schoolkamp en excursies.

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De exacte data hiervan vindt u in de schoolagenda op Isy. Vastgestelde notulen kunt u vinden op de website van de school.

Met veel activiteiten zijn we afhankelijk van de hulp die we krijgen. De school en oudervereniging stellen het zeer op prijs als er ouders komen helpen met verschillende activiteiten. De oudervereniging zal in het begin van het schooljaar een brief aan u richten en vragen om zitting te nemen in de verschillende werkgroepen.

Mail orstapsteen@swalmenroer.nl

Leden oudervereniging

Voorzitter: Annemarie van Dooren
Secretaris: Michelle Evers
Penningmeester: Kim Reiners
Leden: Diverse ouders uit verschillende groepen
Teamleden: Marleen Vossen en Maud van den Beuken

Documenten oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging De Stapsteen 2016-2017

Jaarverslag Oudervereniging De Stapsteen 2015-2016