Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft ongeveer eens in de maand overleg met de directeur.  Op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) de gesprekspartner van het college van bestuur.

In de Wet Medezeggenschap (WMS) en het (G)MR reglement zijn de bevoegdheden en verplichtingen van de (G)MR vastgelegd.

Mail mrstapsteen@swalmenroer.nl

Leden medezeggenschapsraad

Voorzitter: Patrick Cicilia (personeelsgeleding)
Secretaris: Jolanda Simons – van Casteren (oudergeleding)
Penningmeester:
Lid: Miranda Oostenrijk en Chistiane Dolman (oudergeleding)
Lid: Eefje Geurts en Jos Smeets (personeelsgeleding)

Documenten medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement 03-2016, ondertekend

MR reglement 201603 ondertekend

Jaarverslag MR 2015 getekend

Jaarverslag MR 2016 getekend

Werkplan MR 2017 ondertekend