Medezeggenschapsraad

De MR van De Stapsteen bestaat uit ouders en leerkrachten. Samen behartigen wij de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten en overig personeel van De Stapsteen. In overleg met de directeur wordt de MR geïnformeerd over (beleids)ontwikkelingen binnen de school. De MR geeft advies op actuele thema’s  en voor specifieke beslissingen is instemming van de ouder en/of de personeelsgeleding vereist.

De medezeggenschapsraad hanteert hierbij de volgende visie:

“Als MR maken we verbinding tussen directie, het personeel en de ouders die betrokken zijn bij De Stapsteen. Het doel van deze verbindingen is goed onderwijs voor de kinderen en een goede werkomgeving voor de medewerkers.

Wij doen dit door op een positief kritische wijze proactief de beleidsontwikkeling van de school te volgen en de stem van ouders, kinderen en leerkrachten te vertegenwoordigen in overleg met de directie van de school.”

Op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) de gesprekspartner van het college van bestuur.

Mail mrstapsteen@swalmenroer.nl

Leden medezeggenschapsraad 2019-2020

Voorzitter:
Secretaris: Jolanda Simons – van Casteren (oudergeleding)
Penningmeester:
Lid: Chistiane Dolman (oudergeleding)
Lid: Daisy Derksen, Eefje Geurts en Elise Inderhees (personeelsgeleding)

Vergaderdata: